utsatt-foer-hedersrealterat-vald-haer-far-du-den-hjaelp-du-behoever

De leder jämställdhetskampen – mot hedersvåld

Irakiska kommittén för kvinnors rättigheter (IKKR) arbetar med jämställdhetsfrågor både i Sverige och internationellt. Bland annat är det arbetet mot barnäktenskap och hedersrelaterat våld som driver organisationen, där en viktig del är att upplysa kvinnor om deras rättigheter och skyldigheter för att underlätta integrationen i det svenska samhället.

IKKR består av en grupp kvinnor och män som verkar för att underlätta svåra situationer för utsatta kvinnor. Generalsekreteraren och taleskvinnan i IKKR, Halala Rafi, var med vid själva bildandet av grundorganisationen 1994. Hon berättar att ursprungstanken med organisationen var en annan än den som utvecklats idag.

– Vi trodde att staten och olika myndigheter var de som skulle ta det stora ansvaret. Grundtanken var att vi skulle upplysa och opinionsbilda om kvinnors situation i Mellanöstern, speciellt om dem som kommer från Irak. Samtidigt skulle vi ha en rådgivande roll, för både myndigheter och utsatta personer. Det visade sig dock att vi behövdes ute på fältet, som ett exempel på hur man praktiskt arbetar med grupper som har invandrarbakgrund, säger Halala Rafi.

Halalafix2

Halala kom till Sverige 1994 från irakiska Kurdistan. Redan i hemlandet var hon politiskt aktiv och kvinnoaktivist. Jämställdhetsfrågor och frågor som rör mänskliga rättigheter har alltid legat närmast hennes hjärta.
I Sverige jobbade hon bland annat som bibliotekarie och lärare, innan hon började som projektledare hos länsstyrelsen. Hennes arbete var då att kartlägga kvinnoorganisationer i Stockholms län, hur de arbetar, vilka resurser som finns och hur de gör för att hitta den gemensamma nämnaren för jämställdhetsfrågor. 2008 började hon arbeta hos IKKR för att kunna göra större skillnad. Hon fick omedelbart en ledande roll.

– Vi ger aldrig upp utan följer upp varenda ärende tills vi får ett resultat. Det kan handla om att knacka dörr och kontakta medlemmarna i den berörda familjen, vilket även gäller männen. En viktig del i vårt arbete är de stödsamtal vi erbjuder familjerna och deras medlemmar.

Stöd IKKR och kvinnojouren NINA med en gåva till PG-konto 4049955-0

Hur ser problembilden med hedersrelaterat våld ut idag?

– Det är viktigt att försöka se helhetsbilden av problemet. Varför blir egentligen en människa slagen och utsatt för hedersrelaterat våld?! Många tänker direkt att HAN är född förövare och HON är född till offer, vilket är en direkt felaktig bild till följd av det system vi lever i. Könsfördelningen i samhället är upplagd så att mannen ska kunna ha mer makt än kvinnan, och därför blir det ofta dessa könsroller. Vi på IKKR vill att kvinnan ska frångå den ursprungliga uppdelningen, och istället vara delaktig i att sudda bort fördelningen mellan människor. Förändrar vi systemet så försvarar vi inte enbart kvinnan, utan även hela mänskligheten.

Hur förändrar vi bilden och systemet?

– Det krävs väldigt mycket för att vi ska kunna få till en hundraprocentig förändring, beroende på det politiska maktsystemet. En del behöver ändras från grunden så att de grundläggande mänskliga rättigheterna ska gälla, medan en annan del sker stegvis. Om vi får till en förändring så kommer våldet, inte minst det organiserade, att minska. Men självklart finns det fler och andra vägar att gå för att åtgärda problemen. Där kommer vi in i bilden. Vårt mål är att skapa en tydligare bild och större förståelse för problemen.

Halalafix3

Hur gör ni detta på effektivast sätt?

– Man kan skaffa sig en bild i teorin genom böcker och seminarium, men genom att jobba med det praktiska ute på fältet så kan man skapa sig en bättre förståelse och helhetsbild av problematiken. Vi satsar både på ett omfattande kortsiktigt arbete och förebyggande arbete med opinionsbildning genom media, utbildningar, föreläsningar och seminarier. Dessutom deltar jag själv ofta i konferenser och TV-sändningar för att nå ut till människor med ämnet hedersrelaterat våld.

Det finns en avdelning i organisationen som heter NINA. Berätta om den?

– NINA är vår kvinnojoursverksamhet, där vi kan stödja, ge råd och skydda de kvinnor som blivit utsatta för våld och behöver hjälp. Kvinnorna som söker sig till oss kan vara i olika åldrar, och vi hjälper dem och deras barn med bland annat förmedling av skyddat boende. Vår expertgrupp, på frågor gällande hedersrelaterat våld, finns på plats för att ta hand om dem som vänder sig till mottagningen.

– När en kvinna som bor i Sverige söker stöd är det hon som måste stå i centrum, och inte religion eller seder. Det är först och främst statens och myndigheternas ansvar att se till att medborgarna, oavsett etnisk bakgrund, ska få den hjälp de behöver. Något som borde vara en självklarhet eftersom lagarna har stiftats utifrån mänskliga rättigheternas grunder. Men tyvärr finns det ibland personliga eller dolda värderingar som påverkar åtgärdsprocessen hos både organisationer och myndigheter.

Hur definierar du begreppet hedersrelaterat våld?

– Hedersrelaterat våld och förtryck är psykiskt, fysiskt och socialt våld som är organiserat, kollektivt, sanktionerat och utförs på grund av att en person anses ha kränkt en annan persons, familjs, släkts eller grupps heder. Handlingarna stöds av politiska system och lagar i många länder. Anledningen är en kombination av patriarkala strukturer i dessa samhällen och bristen på statens ansvar för individens sociala trygghet.

– Ett tydligt exempel är de kvinnomord som förekommer i vissa länder, under namnet heder. Lagarna stiftas utifrån sharialagar, vilket gör att männen sällan blir dömda för dessa brott. Sådana uppfattningar finns och tillämpas till exempel i områden där företrädare för religiösa fundamentalistiska särintressen har stort inflytande över politik och lagstiftning. De finns också bland individer och grupper i västvärlden, till exempel bland personer som behöver en enkelspårig förklaring till kvinnoförtrycket och våldet.
Lagarna som stiftats av de olika staterna runt om i världen borde gälla alla, oavsett bakgrund och kön. Detta borde vara en självklarhet och det är helt absurt att vi ens måste diskutera detta idag.

utsatt-foer-hedersrealterat-vald-haer-far-du-den-hjaelp-du-behoever

Hur tycker du att medierna lyfter problemet med hedersrelaterat våld?

– Vi vill ha till en attitydförändring och lyfta fram kvinnorna som kämpar för jämställdhet. För att kunna göra detta måste vi komma ur offer-ramen. Det finns väldigt många positiva exempel på starka kvinnor som aldrig ger upp kampen, men de får sällan synas. Medierna är sällan intresserade om det inte finns ett offer som blivit utsatt för olika typer av hedersrelaterat våld eller mordhot.
Vi är inte ute efter att folk ska tycka synd om oss. Först när vi alla börjar betraktas som sociala varelser så kan vi nå en hundraprocentig jämställdhet.

Sammanfatta i några korta punkter vilka förändringar som behöver göras?

– Vi kan inte befria oss från de skapade identiteterna (under namn, kön, religion och nationalitet) utan kamp. Nämligen kampen mot de patriarkala, omänskliga, politiska och ekonomiska intressen som tjänar på att skapa skillnader mellan oss.
Vi kämpar mot de normer och värderingar som skapats utifrån. På så sätt skapar vi en bättre värld för alla, inte bara ett fåtal.

– Det räcker inte att kvinnorna enbart kommer till makten. De behöver även förändra det politiska maktsystemet som kan avskaffa ojämlikhet och ojämställdhet.
Nu ser vi fler kvinnor på höga positioner och i maktens korridorer, men frågan är: kämpar verkligen alla dessa kvinnor för jämställdhet och kvinnors rättigheter? Självklart inte alla tyvärr, enligt min uppfattning.

– Att kvinnorna tar hela ansvaret för jämställdhet är en riskabel strategi som kan leda till reproducering av ett ojämställt samhälle och könsfördelning, Vi ska bygga en strategi som gör att alla kvinnor och män tillsammans tar ansvaret.

– Vi ska tänka på att agera, inte bara reagera. Aktion framför reaktion är det vi vill uppnå.

– När det gäller nyanlända som kommer till Sverige så måste de få tillräckligt med information och upplysningar om svenska lagar, normer och värderingar. De måste få lära sig mycket mer om jämställdhet, barns rättigheter och att alla former av våld är ett lagbrott.

Läs mer om NINA och IKKR.

Följ IKKR och deras arbete på Facebook.

Du kan även stödja IKKR:s viktiga arbete genom att skänka en gåva. Detta görs bäst till PG-konto 4049955-0.


Annons

Fler artiklar >>

NYHETSBREV VILL JAG HA!